De GenietFabriek

omdat er voor ieder kind een plek moet zijn waar het zich kan ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past.

De Genietfabriek

Omdat er hoognodig een plek moet zijn, waar groeien weer genieten is.
Waar je lekker in je vel én in je kracht mag gaan staan. Een plek waar iedereen graag wil zijn; groot en klein! Waar je het wel zelf, maar niet alleen hoeft te doen.
#jijwordtgezien

Welkom!


Op een fijne plek aan de Ringbaan Oost 401 te Tilburg vind je sinds juni 2023 De GenietFabriek. De GenietFabriek is een plek waar jij welkom bent. Een plek waar je bovenal mag zijn. Een plek waar niets moet. Eerst mag je je weer eens een boel fijner gaan voelen. En dan kijken we wat je verder nodig hebt, om weer volop te kunnen Genieten en groeien.
Weet je welkom!

Waarom De GenietFabriek?


Als het opgroeien van een kind niet vanzelf gaat en er stagnatie is in één of meer ontwikkelingsgebieden (sociaal, emotioneel, fysiek of mentaal), dan wordt er in Nederland vaak vanuit verschillende invalshoeken ondersteuning geboden, bijvoorbeeld door middel van: speciale onderwijsarrangementen, (para)medische begeleiding, psychosociale begeleiding of specialistische jeugdhulp.

De ontwikkeling van lichaam, geest en ziel én de levensdomeinen (thuis, school en vrije tijd) zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom geloven wij dat het veel meer voor de hand ligt om hulp vanuit een holistische benadering aan te bieden.

Vanuit de diepe overtuiging dat écht ieder kind een plek verdient, waar het zich (weer) kan ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past, is De GenietFabriek ontstaan.


Lang niet ieder kind in Nederland vindt namelijk die (veilige) plek waar het recht op heeft én waar het zich ten volle kan ontwikkelen en zijn of haar potentieel kan benutten. De GenietFabriek biedt een krachtige, innovatieve, integrale en duurzame aanpak in de begeleiding en coaching van kinderen die (in meerdere of mindere mate) zijn vastgelopen, hun gezinnen en hun omgeving. De GenietFabriek is een plek waar kleine en grotere kinderen vanuit Genieten (weer) kunnen ontwikkelen. Bij De GenietFabriek geloven we in ieders eigen kracht. En dat je, wanneer je daar vanuit rust, veiligheid en geborgenheid, weer verbinding mee kunt maken, je ook weer tot het verzilveren van je potentieel komt. We bieden maatwerk in de begeleiding van ieder kind, gebaseerd op de specifieke behoefte van het kind. Het gaat in De GenietFabriek namelijk om het eigen proces! Zo zorgen we dat het kind weer verbinding kan maken met zichzelf en van daaruit met de wereld om hem heen. Met als doel op een krachtige manier weer de eigen plek in te kunnen nemen in deze maatschappij; want dat is uiteindelijk de plek waarin eenieder leeft.

Hoe organiseren we Genieten in De GenietFabriek?!


Het concept van De GenietFabriek is in de kern even eenvoudig alsook compleet. Het gedachtegoed van De GenietFabriek is vertaald in zeven “ruimtes”; de keuken, het atelier (creativiteit), muziek, de stilteplek, de ont-wikkelplek, buiten én de beweeg-ruimte. Vanuit die ruimtes wordt het aanbod en de begeleiding gecreëerd. Elke ruimte is een op zichzelf staande rijke* leer-, leef- en ontwikkelomgeving met legio mogelijkheden. Iedere ruimte is tevens multi-inzetbaar. Het geheel is veel meer dan de som der delen; de kracht van de ruimtes zit in de synergie van alle ruimtes samen in combinatie met een multidisciplinair team van professionals. In De GenietFabriek bieden we alle begeleiding en coaching onder 1 dak. Alle professionals, verbonden aan De GenietFabriek, werken in en om De GenietFabriek met de kinderen die bij De GenietFabriek hun (ont-wikkel)plek hebben gevonden. De kinderen zijn op één vertrouwde plaats en kunnen goed gevolgd en ondersteund worden. Dit biedt rust voor zowel de kinderen, hun ouders, de professionals alsook aan de organisatie.

In De GenietFabriek creëren we Genieten.
Op verschillende manieren;


  • Omdat iedereen anders is en daarom andere behoeftes heeft, bieden we in De GenietFabriek een rijke, dynamische omgeving waar iedereen kan aansluiten op eigen niveau en in eigen tempo met daarbinnen een breed scala aan mogelijkheden.
  • Er hoeft aan weinig te worden “voldaan” om binnen te mogen komen en aan te mogen sluiten. Het enige is dat je er wel “zelf moet willen zijn”.
  • Er wordt een kind niet gevraagd zich te voegen in een vaststaand systeem; er wordt uitgegaan van de kwaliteiten van het kind, diens begeleidingsbehoefte en de daarbij horende omgevingsfactoren. Het systeem past zich aan aan het kind!
  • We kiezen in De GenietFabriek altijd voor kwaliteit. Dat betekent dat we alleen met het beste genoegen nemen; oprecht contact, echte onverdeelde aandacht, eerlijke en open communicatie, korte lijnen, authenticiteit. Vanuit de keuze voor kwaliteit, werken we nauw met elkaar samen binnen De GenietFabriek, maar ook “daarbuiten”. Eigenlijk vormt onze hele maatschappij één grote rijke leeromgeving. Daarom verkennen we graag alle mogelijkheden die de kansen op ontwikkeling voor onze kinderen vergroten.

Door wie?


In De GenietFabriek is dagelijks een enthousiast, uiterst betrokken en deskundig team aanwezig. Als “mee-werkers” maken we met elkaar voor één kind het verschil. De dagelijkse leiding is in handen van Chantal Vermeulen (initiatiefnemer en oprichter).

Voor wie?


De GenietFabriek faciliteert in begeleiding en coaching van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die in meerdere of mindere mate zijn vastgelopen.

Omdat we geloven dat je een kind pas écht kunt helpen als de omgeving (het gezin) ook mee ont-wikkelt, zijn we er ook voor de directe kring om het kind heen. De reis die ouders aangaan met hun kind, zegt ook iets over hen als ouders en doet ook wat met hen en het hele gezin. Dat geldt ook voor veranderingen in en om het kind; ook die doen wat met jou als ouder. Dat maakt dat we met elkaar stappen gaan zetten en dat we ouders/verzorgers vragen zich te committeren aan de begeleiding van het gezin.

De GenietFabriek is een plek waar de basis voor alles bestaat uit: liefde, geduld, vertrouwen, veiligheid, zorgvuldigheid en verbinding. Waar we – zacht maar zeker – grenzen verleggen, innoveren, creëren en aandacht hebben. Omdat voor ons iedereen telt!

We kennen onze grenzen


Juist omdat iedereen telt. Wanneer er bij kinderen bijvoorbeeld een zo ernstige gedragsstoornis speelt, waardoor de eigen veiligheid en die van de ander niet gewaarborgd is, kunnen wij in eerste instantie nog geen plaats bieden in De GenietFabriek. We zijn wel altijd bereid mee te denken in het begeleidingsproces van het kind in kwestie en de kansen te verkennen of te creëren daar waar mogelijk.

Praktisch!

De GenietFabriek is op dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Rondom Kerst (2 weken), in het voorjaar (1 week), eind april/begin mei (2 weken), in de zomer (4 weken) en eind oktober (1 week) is De GenietFabriek gesloten.

Kennismaken?!

Een mailtje naar De GenietFabriek is genoeg voor het allereerste contact! (Een kaartje sturen mag ook ;-)) Na een eerste contact maken we - in principe binnen een week - een afspraak om samen kennis te maken; met elkaar en met De GenietFabriek. Soms is deze eerste afspraak alleen met de ouder(s), soms meteen met het kind erbij. Voor we samen aan de slag gaan, is er in elk geval ook een ontmoeting geweest met het kind in De GenietFabriek; het kind moet er uiteindelijk willen zijn. We praten namelijk niet alleen over jou, we praten bovenal mét jou!

Je vindt De GenietFabriek aan de Ringbaan Oost 401, 5014 GH te Tilburg.Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op! Tot gauw! ;-)

Stichting ter bevordering van De GenietFabriek

Op 3 september 2019 is de Stichting ter bevordering van De GenietFabriek opgericht.
De stichting stelt zich ten doel de werkzaamheden van De GenietFabriek te ondersteunen waar zij kan; zowel door het uitvoeren van hand- en spandiensten als door het werven van financiële middelen. Denk hierbij aan: het aanschrijven van fondsen, crowdfunding, donaties, subsidies en sponsorgelden, verkrijging op grond van erfstelling, legaat, schenking of gift en overige baten. Wij zijn een stichting met een ANBI-status. Dit heeft als voordeel dat er geen schenkbelasting is verschuldigd en ook is uw donatie in veel gevallen aftrekbaar.

Wil je een financiële bijdrage leveren?

Dan kan dat door direct het bankrekeningnummer NL75RABO0345928059 t.n.v. Stichting ter bevordering van De GenietFabriek te gebruiken.

Anbi Stichting RSIN: 860386892
N.B. Het bestuur ontvangt geen financiële vergoeding of andere beloning voor de verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten als bestuurslid.

Bestuur Stichting ter bevordering van De GenietFabriek

Postadres
Van Sasse van Ysseltstraat 10
5041 BL Tilburg

Voor persoonlijk contact kunt u ons bellen of mailen.

E-mail adres: welkom@degenietfabriek.com
Telefoonnummer: 06-10746726
Website: www.degenietfabriek.com
Kamer van Koophandel nummer: 75759365
Jaarrekening 2022